Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

20:19
6959 d620 500
Reposted fromillogical illogical vialexxie lexxie
20:19

gingerthon:

I’m like romantic horny

Reposted fromLauderdak Lauderdak vialexxie lexxie
20:18

asavageking:

thother:

kamgak:

if you are reading this, something good will happen to you very soon, don’t give up

sending positivity to my mutuals 

All love yall

Reposted fromLauderdak Lauderdak vialexxie lexxie

April 21 2017

16:09
1619 df58
Reposted fromadzix69 adzix69 viagronsaker gronsaker
16:08

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
16:08
6397 2173
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialamujer lamujer
16:00
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viagronsaker gronsaker
15:58
8687 b982
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
15:54
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate viagronsaker gronsaker
15:53
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viaoll oll
15:50
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
14:57
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish viaflyleaf flyleaf
14:57
3148 794a
Reposted fromLotte Lotte viaflyleaf flyleaf
14:57
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaflyleaf flyleaf
14:56
9850 0269
Reposted fromtoft toft viaflyleaf flyleaf
14:56
2088 d7f7
Reposted fromsarazation sarazation viaflyleaf flyleaf

April 12 2017

21:30
1967 798e
Reposted fromtfu tfu viamalajnaina malajnaina
21:30

Reposted fromjozefspace jozefspace viawasnae wasnae
21:28
21:25
0957 124b
Reposted fromtfu tfu viawasnae wasnae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl