Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

21:08
8014 ae61 500
Teraz mnie kochasz?
21:07
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialexxie lexxie

August 16 2017

15:19
15:17
7328 9dab 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialululuj lululuj
15:17
2607 7e93

August 13 2017

17:50
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
17:19
5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
17:17
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
17:16
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaszydera szydera
17:16
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaszydera szydera
17:15
4078 b1df 500
Wrocław
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
17:15
9760 554e
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
17:15
4962 5d9c 500

johnny-ny:

No one needs that negativity.

Reposted fromchickinsoup chickinsoup viaszydera szydera
16:31
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viatobecontinued tobecontinued
16:31
6637 8637 500
16:31
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

16:30

August 04 2017

21:29
1771 430d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
21:29
1739 63c1 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
21:29
0101 c34f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl